Лэнд Тест - Инженер геологийн ажил


About

A. ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮЕ ШАТ 1. Бүс нутгийн хөгжлийн төсөл 2. Хот тосгоны ерөнхий төлөвлөгөө 3. Үйлдвэр орон сууц, ахуйн үйлчилгээний цогцолборын ерөнхий төлөвлөгөө 4. Нарийвчилсан болон хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө 5. Тухайлсан барилга байгууламжийн ерөнхий төлөвлөгөө 6. Бусад төсөлд тус тус зориулан явуулах инженер геологийн төрөл бүрийн масштабын зураглал судалгааны ажлууд Б. АЖЛЫН ЗУРГИЙН ҮЕ ШАТ 1. Шинээр барих инженерийн хийцтэй бүх төрлийн барилга байгууламжын инженер геологийн судалгаа 2. Өргөтгөх шинэчлэх бүх төрлийн барилга байгууламжын инженер геологийн судалгаа 3. Хэв гажсан барилга байгууламжид явуулах инженер геологийн судалгаа ӨРӨМДЛӨГИЙН МАШИНЫ ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ УГБ 50М ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ Хэмжих нэгж Утга Нийт масс т 6 Машины харьцаа м 2,0/8,0/3,0 Цамхагийнн өндөр м 8,0 Өрөмдөх хамгийн их гүн м 50,0 Өрөмдөх диаметр мм 168-110 УГБ-1ВС ТЕХНИКИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ Хэмжих нэгж Утга Нийт масс т 6,045 Машины харьцаа м 2,3/6,5/2,7 Цамхагийн өндөр м 8,65 Өрөмдөх хамгийн их гүн м 50,0 Өрөмдөх диаметр мм 168-110 УЛ ХӨРСНИЙ ФИЗИК-МЕХАНИК ШИНЖ ЧАНАРЫГ ТОДОРХОЙЛОХ ЛАБОРАТОРЫН ТУРШИЛТУУД Ул хөрсний ширхэгийн бүрэлдэхүүн MNS 2306-86 Ул хөрсний байгалийн чийг MNS2143-2000 Ул хөрсний нягт MNS2143-2000 Ул хөрсний эрдэслэг хэсгийн нягт MNS2143-2000 Ул хөрсний уян налархайн үзүүлэлтүүд MNS2143-2000 Ул хөрсний хажуугийн тэлэлтгүй шахагдах чанар MNS 3478-83 Ул хөрсний гурван тэнхлэгийн даралтад шахагдах чанар MNS 3478-83 Ул хөрсний бат бэхийн эсэргүүцэл MNS 2312-76 Ул хөрсний нэг чигийн шахагдлын эсэргүүцэл MNS 2312-76 Бусад лабораторийн туршилтууд MNS2143-2000 ГЕОДЕЗИ-КАДАСТРИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ГҮЙЦЭТГЭДЭГ АЖЛУУД 1. Кадастын зураглал ба газрын бүртгэл 2. Авто болон төмөр замын геодезийн хэмжилт, боловсруулалт 3. ЦДШ болон мэдээлэл холбооны шугамын трассын хэмжилт боловсруулалт, зүсэлтийн зураглал 4. Геологи, уул уурхайн хайгуул, олборлолтын тоон зураглал 5. Барилгын геодезийн ажил 6. Геодизийн ажилд хэрэглэгддэг багаж төхөөрөмжүүд

Contact

Лэнд Тест ХХК / Land Test LLC

Phone: 99138777, 99262929

Website: http://www.landtest.net

Where

Баянгол дүүрэг, -Ulaanbaatar

Advertisement